احساس موفقیتی رو که بعد از کشتن یه پشه دارم

نیل آرمسترانگ بعد از قدم گذاشتن روی ماه نداشت !