سخت است کسی را که آتش گرفته از دویدن منع کرد!
فقط و فقط باید اورا خاموش کرد!ه
همین!
کاش یادمان بدهند جاده ی یک طرفه همیشه یک طرفه است.
کاش یادمان بدهند عشق یک طرفه همیشه یک طرفه است.
کاش یادمان بدهند دلی که با ما نباشد هرگز برای ما نخواهد شد.
کاش یادمان بدهند ریسک یک طرفه ها را به جان نخریم.
کاش یادمان بدهند ...
کاش یادمان بدهند ...
در زندگی اختیار بادها دست ما نیست ، ولی اختیار بادبانها دست ماست
هر پرهیزکار گذشته ای دارد و هر گناهکار آینده ای پس........ هیچوقت قضاوت نکن