تواناترین مترجم کسی است که سکوت دیگران را ترجمه می کند . شاید سکوتی تلخ گویای دوست داشتنی شیرین باشد .
پرنده ای که پرواز بلد نیست
.
.
.
.
به قفس میگوید تقدیر...!!!
نگذارید که یکـــ نــــفر " هـــمه چــــیز " زندگی تان شــود...
زیرا زمـــانیکه او را از دست بـــدهید , دیگر " هـــیچ چــــیز " نخواهید داشت..