سیل اطلاعات مفصل و سرگرمی های پشمکی آدمیان را هم زمان باهوش تر و ابله تر میکند.
برگرفته از کتاب دیالکتیک روشنگریدائما بین بد و بدتر مخیر می شویم
"لفت دادن" گاه از "ادد" های زوری بهتر استیک فکر مثبت کوچک در صبح می تواند کل روزتان را تغییر دهد.