جای اینکه رویامو پازل بچینم
ترجیح میدم حقیقتو واضح ببینمشجاعت یعنی:
پیروز شدن بر حماقت،افکار مخرب و هیجانات منفی درونی.. .به شخصیت خود…..
بیشتر از آبرویتان اهمیت دهید.
زیرا شخصیت شما…
جوهر وجود شماست...
و آبرویتان…
تصورات دیگران
نسبت به شما است