اس ام اس خنده دار


اعـتراف مـی کـنم بـزرگـترین پـیـروزی کـه تـو زنـدگیـم کـسب کـردم ایـن بـود کـه

 از نـونـوایـی یـه دونـه پـلاستیک دستـه‌دار خـریدم!

رفـتم خـونه دیـدم دوتـاست چـسبـیدن بـه هم!!